• Thomas Maribo

  Professor, Aarhus Universitet og DEFACTUM

  Thomas Maribo har særlig interesse i funktionsevne samt udvikling og implementering af International, klassifikation af funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF) med særligt fokus på brugen af ICF i praksis. Hans primære forskningsområde omfatter rehabilitering ud fra et biopsykosocialt perspektiv samt funktionsevne med fokus på hjerterehabilitering. Thomas Maribo har publiceret mere end 60 videnskabelige artikler indenfor rehabiliteringsområdet og er tilknyttet Aarhus Universitet som lektor på Institut for Folkesundhed.

  Taler til følgende sessioner
  • 15:15 - 16:45 Måleredskaber for klinikere, anvendelse og fortolkning
   Beskrivelse
   Måleredskaber for klinikere, anvendelse og fortolkning
   • I daglig praksis anvendes mange måleredskab, men hvordan anvendes de egentlig i praksis og hvordan omsættes resultaterne?
   • Hvilke overvejelser har vi, som fysioterapeuter i praksis omkring valg af måleredskaber? 
   • Forholder vi os kritisk til disse eller bruger vi bare ”dem vi kender”? 
   • Hvilke overvejelser har vi omkring anvendelse af måleredskaber på tværs af sektorer? 
   • Får vi evalueret på patienternes oplevelse eller ser vi kun gennem de fysioterapeutiske briller?
   Antallet af anvendte måleredskaber er vokset markant indenfor fysioterapien og et validt måleredskab kan være et godt arbejdsredskab i kliniske praksis. Det kan have positiv effekt på den kliniske ræssonnering, sikre ensrettet information til kolleger samt patienter og ikke mindst, kan det sikre kvaliteten af det fysioterapeutiske arbejde. 

   Symposiet sætter fokus på at øge fysioterapeuters viden om fordele og ulemper ved at anvende forskellige måleredskaber på både krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau samt refleksion over, hvordan man forholder sig kritisk ift. valg af måleredskaber i praksis for at kunne stole på, at det valgte måleredskab reelt måler på det, som man gerne vil evaluere på.

   Symposiet består af oplæg med mulighed for spørgsmål og diskussion i relation til oplæggende. 

   Præsentationer:
   Thomas Maribo: Sætter perspektiv på brug af måleredskaber i klinisk praksis og på tværs af sektorer samt belyser hvorfor det kan være problematisk, at der anvendes forskellige måleredskaber på tværs af sektor, herunder betydning for patientens vej gennem systemet.

   Anders Vinther: Giver en indføring i de elementer fysioterapeuter skal være opmærksom på ved valg af måleredskab.

   •    Vigtigheden af at kende måleredskabers måleusikkerhed og analyserne, som anvendes til at sikre, at et måleredskab måler præcist. 

   •    Brug af spørgeskemaer, herunder kvalitetsvurdering og hvordan det sikres, at patienterne forstår, hvad de bliver spurgt om. 

   Se præsentation

   Kasper Søndergård: Giver et praksiseksempel på hvordan et måleredskab er udviklet på baggrund af eksisterende måleredskaber og i dag anvendes i klinisk praksis til at målrette balancetræning af ældre gennem tilgangen "Specific Training to BaLance Evaluation (STABLE)". 

   Se præsentation

   Nils-Bo de Vos Andersen og Erhard Næss-Schmidt: Fund og erfaringer fra projekt med afprøvning af en forskningsdatabase (FysDB) med henblik på at fremme udredning af patienter indenfor den Vederlagsfri Fysioterapi ordning.

   Se præsentation

   Sprog: 
   Dansk

   Oplægsholdere:
   • Thomas Maribo. Forskningsleder, ph.d., Defactum. 
   • Anders Vinther. Seniorforsker, M.Sc., Ph.d., Afdeling for Fysioterapi and Ergoterapi samt Sekretariat & Kommunikation, Forskning, Herlev og Gentofte Hospital.
   • Kasper Søndergaard. M.Sc., Ph.d. stud. Forskning- og udviklingsfysioterapeut. Afdeling for Fysioterapi and Ergoterapi. 
   • Nils-Bo de Vos Andersen. Praksiskonsulent for fysioterapi. Koncern Kvalitet, Kvalitet og lægemidler, Region Midtjylland.
   • Erhard Næss-Schmidt. Fysioterapeut, Ph.D. Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Regionshospitalet Hammel Neurocenter. 
   Moderator: 
   Katrine Lyders Johansen

   Ansvarlig: 
   Katrine Lyders Johansen, Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi 
    
  • 09:00 - 09:45 Rehabilitering - hvorfor er det vigtigt for fysioterapeuter?
   Beskrivelse
   Med udgangspunkt i ny Hvidbog om rehabilitering der udkommer marts 2022 er det formålet at formidle nyeste viden om rehabilitering nationalt – men også med referencer til den internationale udvikling. Der er taget udgangspunkt i rehabilitering som tværfaglig proces, med fokus på betydningen for fysioterapi. Rehabilitering er en tværfaglig og kompleks proces, der kræver sammenhæng og koordinering mellem flere sektorer, fagområder og faggrupper. Forskellige rammebetingelser, opgaver, kulturer, referencerammer og sprog karakteriserer området.

   I 2004 udkom "Hvidbog i rehabilitering", og siden da er der er sket meget på området. Kommunernes rolle er forandret, der er fokus øget på brugerinvolvering, anvendelse af patientrapporterede oplysninger, fælles beslutningstagen samt behovsvurdering. I samme periode er befolkningen blevet ældre og flere mennesker lever længere med komplekse sygdomsbilleder med flere sideløbende diagnoser, langvarig sygdom og fremskreden uhelbredelig sygdom. Dette billede forventes at accelerere gennem de næste årtier.

   I såvel praksis og forskning efterspørges en status på området og de væsentligste nye temaer inden for feltet. Der er behov for at udvikle begrebsapparatet, få skabt klarhed over hvad rehabilitering er i dag, og hvordan rehabilitering kan møde fremtidens borgeres behov. Der er særligt behov for nytænkning og opkvalificering inden for rehabiliteringens kerneområder: den teoretiske tilgang til funktionsevne, en borgercentreret og tværfaglig tilgang samt en rehabiliteringsproces, der indeholder behovsvurdering, målsætning, intervention og evaluering. Ligeledes er der behov for en afklaring af sammenhængen til tilgrænsende indsatser på sundheds-, social- arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.

   I foråret 2022 udkommer en ny hvidbog om rehabilitering. Fokus for denne keynote er den nye hvidbog.

   Sprog:
   Dansk

   Oplægsholder:
   Thomas Maribo, fysioterapeut og professor v. Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og forskningsleder i DEFACTUM, Region Midtjylland.

   Se præsentation

   Ansvarlig: 
   Charlotte Ibsen
Cookies policy