3. mars 2020

Oslo

Oslo

Praktisk Husleierett 2020
Utleiemarkedet – fra et praktisk og juridisk perspektiv

Utleie av næringseiendom reiser mange og komplekse problemstillinger i et stadig mer krevende juridisk landskap.Konferansen Praktisk Husleierett 2020 retter søkelyset mot helt sentrale utfordringer i forhold til dagens og morgendagens utleiemarked.
 
Næringslokalene er i endring. Kundene stiller nye krav i forhold til utforming, arealer og tjenester. De ønsker samtidig kortere og mer fleksible kontrakter. Dette utfordrer tradisjonell praksis, og setter nye krav til utleiere.

Hvordan løse utfordringene?
Konferansen Praktisk Husleierett 2020 gir bedre innsikt i regelverket og rammene for et godt leieforhold. Fageksperter vil belyse dagsaktuelle temaer og viktige elementer i husleiekontrakten, som kan ha stor praktisk og økonomisk betydning for både gårdeier og leietaker. Hvordan unngå fallgruver og finne nye muligheter ved utleie av næringslokaler i dag og i morgen.
 
Målgrupper: 
Eiere, eiendomsutviklere, utleieansvarlige, eiendomsforvaltere, næringsmeglere og jurister. Kurset er tilrettelagt for leietakere i både privat og offentlig sektor.

08:30 - 09:00
Registrering og morgenkaffe
09:00 - 09:05
Velkommen til Praktisk Husleierett 2020
09:05 - 09:30
JUSSEN I LEVERINGSBESKRIVELSE
09:30 - 10:00
DUE DILIGENCE AV LEIEKONTRAKTER
Leiekontraktene representerer som regel den vesentligste verdien av et næringsbygg. Hvilke punkter i kontraktene er særlig viktige, og hvilke forhold vil kunne medføre større prisavslagskrav eller være "dealbreakere" i en salgsprosess? De som fremforhandler leiekontraktene på vegne av eiendomsselskapene er sjelden de samme som de som er involvert i salgstransaksjonene. Ved inngåelsen av leiekontraktene har man derfor ikke alltid fokus på hvilken stor verdireduserende effekt små justeringer i ordlyden kan gi. Foredraget vil komme inn på konkrete eksempler fra de over hundre næringseiendomstransaksjonene Thommessen var involvert i fjor.
10:00 - 10:30
DETTE STÅR IKKE I MEGLERSTANDARDEN - VIKTIG SKREDDERSØM!
10:30 - 10:50
Pause og mingling
10:50 - 11:20
MVA – NÅR ER DET NØDVENDIG MED TILPASNINGER AV STANDARDLEIEAVTALENE?
Markedets standardavtaler har en omfattende MVA-klausul som normalt ivaretar utleiers behov når den brukes på riktig måte. Det er imidlertid også en rekke andre bestemmelser i leieavtaler og vedlegg som kan ha stor betydning i forhold til MVA. Derfor kan det ofte være nødvendig å tilpasse leieavtalens bestemmelser om definisjon av selve leieobjektet, husleiefastsettelse, fellesutgifter, endringsarbeider og «særlige forhold». Manglende eller mangelfull avtaleregulering vil kunne medføre risiko for uriktig MVA-behandling og økte MVA-kostnader for utleier. Innlegget vil fokusere på tilfeller der tilpasninger er nødvendig, hvilke tilpasninger som er aktuelle og hvor tilpasningene bør innplasseres i leieavtalen/vedlegg til denne.
11:20 - 11:50
PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER FRA SIGNERING TIL INNFLYTTING
11:50 - 12:45
Lunsj
12:45 - 13:15
KAN HØYE FELLESKOSTNADER VÆRE ET GODT TEGN?
13:15 - 13:45
CYBER, GDPR OG IT I LEIEKONTRAKTER
13:45 - 14:15
STRATEGI OG TAKTIKK I FORHANDLINGER
14:15 - 14:15
Avslutning

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close