28. nov. 2019

Sentralen

Øvre Slottsgate 3, Oslo

Hva skjer på Filipstad?


Bane NOR Eiendom og Estate Media inviterer til en innholdsrik konferanse, hvor vi legger opp til innlegg og debatt om hvordan Filipstad skal utvikles, og hvordan myndigheter, private og offentlige aktører kan samspille rundt dette.
 

Filipstad er den siste store og ubebygde delen av Oslos sjøside som skal utvikles. De overordnede rammene er lagt og bygger på Fjordbyplanen fra 2008. Prinsippavtaler mellom Oslo kommune og Bane NOR Eiendom, Oslo Havn og Statens vegvesen er signert. Etter 12 år med forhandlinger og diskusjoner om reguleringsbestemmelser og kostnadsdeling nærmer det seg en endelig enighet, og områdeplanen for Filipstad vil bli behandlet i bystyret om ikke lenge. 


Under seminaret «Hva skjer på Filipstad?» ser vi nærmere på potensialer for utviklingen av området og hvilke planer som foreligger. Hvordan kan og bør Filipstad utvikles? Hva er planene for lokk over E-18 og hvordan skal det finansieres?


Velkommen den 28. november - få innblikk i hvordan Filipstad kan se ut om noen år!

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.
8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
09:00 - 09:10
Åpning og velkomst!
09:10 - 09:30
BYRÅDETS PLAN OG VISJON FOR FILIPSTAD
Oslo kommune, Oslo Havn, Bane NOR Eiendom og Statens vegvesen har endelig kommet til enighet rundt finansiering og gjennomføring av lokk over E18 og annen felles infrastruktur i området. Hvordan ble denne kompliserte saken løst, og hvem skal betale for det store infrastrukturprosjektet? Hvilken kommitteringsgrad er nødvendig fra alle for å gi fart på utviklingen? Finnes det andre eventuelle hindringer?
09:30 - 09:50
HVA ÅPNER PLANEN FOR?
Bane NOR Eiendom og Oslo Havn KF eier sammen hele utviklingsområdet på Filipstad. Her deler de sine visjoner og ambisjoner for utbyggingen. Hvordan skal de sammen skape en ny og attraktiv bydel i Oslo? Hva ligger i Fjordbyplanen og prinsippavtalen, og hvordan blir veien videre?
09:50 - 10:40
GRUNNEIERNES PLANER
Filipstad blir en ny del av Fjordbyen. Den tidligere containerhavnen skal utvikles med fokus på miljø og gode urbane kvaliteter. 
Hvilke planer og konkrete grep skal grunneieren Oslo Havn gjøre for å utvikle Hjortnes, området rundt fergeterminalen, og Hans Jægers kvartal, den østligste delen av Filipstad? Hva skjer med Brannskjærparken - Oslos nye Central Park?
Og hvordan skal Bane NOR Eiendom bidra til skapning av en ny attraktiv bydel med bolig-, kontor-, nærings- og rekreasjonsområder? De deler tanker og erfaringer rundt hvilke muligheter områdeplanen gir, og hvilke utfordringer finnes. Og ikke minst - hva er herlighetsverdier og kommersielle verdier i dette kompliserte prosjektet.
10:40 - 11:05
Pause og mingling
11:05 - 11:25
HVORDAN VIL OSLO KOMMUNE BIDRA TIL GJENNOMFØRINGEN?
Filipstad blir en flott, ny bydel. Byrådets planer inneholder flere tusen boliger, nye parker, havnepromenade, skole, næringsbygg, badeanlegg, samt mulighet for konserthus og ny pir for store cruiseskip. Hvilken rolle har Oslo kommune hatt i denne prosessen, og hvordan skal dette håndteres videre både på område- og detaljnivået? Hvilke rammer gir områdeplanen, og hva er kommunes ønskeliste? Hvis det skal etableres en Gjennomføringsetat, hvilke rolle og ansvar vil etaten ha?
11:25 - 11:45
FLYTTING AV E18 PÅ FILIPSTAD – ET MILLIARDPROSJEKT
En del av E18 på Filipstad skal legges under lokk. Prosjektet vil koste 2,9 milliarder 2019-kroner og er et av de mest krevende og kompliserte infrastrukturprosjektene i Oslos historie. Vi ser nærmere på hvordan dette spennende arbeidet skal finansieres, gjennomføres og koordineres med utviklingen av Filipstad. 
11:45 - 12:15
KONKRETE PLANER VIDERE
Hva skal til for at Filipstad blir en ny flott bydel, og hva slags identitet ønskes for området?
Hvor tett og høyt skal det bygges, og hvordan skape en god sammenheng med omliggende områder?
Det ble uttalt i media at planen bør ligge på vent til neste generasjon – fordeler og ulemper?
Samtale - samtalen ledes av Erling Fossen
12:15 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:30
ET KOMPLISERT AVTALEVERK
Gjennomføringen av områdereguleringen med kommende detaljreguleringer krever utarbeidelse av et omfattende avtaleverk. Prinsippavtalen, reguleringsbestemmelser og rekkefølgekrav blir førende for utviklingen og reiser interessante juridiske problemstillinger. Vi ser nærmere på mulige utbyggingsavtalemodeller, håndtering av mva, makeskifteavtaler m.v.
13:30 - 13:50
ERFARINGER FRA TJUVHOLMEN - 5 ÅR ETTER FERDIGSTILLELSE
Er det noe fra Tjuvholmen-utbyggingen vi kan ta med oss som nyttig kunnskap og erfaring når Filipstad skal utvikles?
Gunnar Bøyum ledet Tjuvholmen utbygging fra 2003 til 2014. Han deler erfaringene fra Tjuvholmen-utbyggingen. Prosjektet erfarte et unikt offentlig /privat samarbeid, opplevde et pressefokus uten sidestykke blant norske utbyggingsprosjekter, to finanskriser og en publikumsinteresse på godt og vondt. 
13:50 - 14:20
FILIPSTAD BLIR ET FORBILDE - HVORDAN?
Myndighetenes ønske er at den nye delen av Fjordbyen skal utvikles med fokus på miljøvennlig byutvikling, og bli et forbildeområde. De tre viktigste kriteriene er design, kultur og miljø. Kvalitetsprogram for Filipstad stiller krav om at disse aspektene respekteres gjennom ulike utviklingsfaser – fra planlegging, til ferdigstilling og bruk av området. 
Hvordan skal vi klare å skape «denne perfekte byen», og hva trenger vi egentlig for at Filipstad blir et forbilde?
14:20 - 14:20
Avslutning

Samarbeidspartnere

Hovedsponsor