28. nov. 2019

Oslo

Oslo

Hva skjer på Filipstad?


Bane NOR Eiendom og Estate Media inviterer til en innholdsrik konferanse, hvor vi legger opp til innlegg og debatt om hvordan Filipstad skal utvikles, og hvordan myndigheter, private og offentlige aktører kan samspille rundt dette.
 

Filipstad er den siste store og ubebygde delen av Oslos sjøside som skal utvikles. De overordnede rammene er lagt og bygger på Fjordbyplanen fra 2008. Prinsippavtaler mellom Oslo kommune og Bane NOR Eiendom, Oslo Havn og Statens vegvesen er signert. Etter 12 år med forhandlinger og diskusjoner om reguleringsbestemmelser og kostnadsdeling nærmer det seg en endelig enighet, og områdeplanen for Filipstad vil bli behandlet i bystyret om ikke lenge. 


Under seminaret «Hva skjer på Filipstad?» ser vi nærmere på potensialer for utviklingen av området og hvilke planer som foreligger. Hvordan kan og bør Filipstad utvikles? Hva er planene for lokk over E-18 og hvordan skal det finansieres?


Velkommen den 28. november - få innblikk i hvordan Filipstad kan se ut om noen år!

8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
9:00 - 9:10
Åpning og velkomst!
9:10 - 9:20
HVA ÅPNER PLANEN FOR?
Bane NOR Eiendom deler sine erfaringer, visjoner og ambisjoner for Filipstad. 
Om Fjordbyplanen, Prinsippavtalen, videre forhandlinger om utbyggingsavtale, og betydning for byen! 
9:20 - 9:40
BYRÅDETS PLAN OG VISJON FOR FILIPSTAD
Oslo kommune, Oslo Havn, Bane NOR Eiendom og Statens vegvesen har endelig kommet til enighet rundt finansiering og gjennomføring av lokk over E18 og annen felles infrastruktur i området. Hvordan ble denne kompliserte saken løst, og hvem skal betale for det store infrastrukturprosjektet? Hvilken kommitteringsgrad er nødvendig fra alle for ågi fart på utviklingen? Finnes det andre eventuelle hindringer?
9:40 - 10:00
HVORDAN VIL OSLO KOMMUNE BIDRA TIL GJENNOMFØRINGEN?
Filipstad blir en flott, ny bydel. Byrådets planer inneholder flere tusen boliger, nye parker, havnepromenade, skole, næringsbygg, badeanlegg, samt mulighet for konserthus og ny pir for store cruiseskip. Hvilken rolle har Oslo kommune hatt i denne prosessen, og hvordan skal dette håndteres videre både på område- og detaljnivået? Hvilke rammer gir områdeplanen, og hva er kommunes ønskeliste?Hvis det skal etableres en Gjennomføringsetat, hvilke rolle og ansvar vil etaten ha?
10:00 - 10:25
GRUNNEIERNES PLANER - BANE NOR EIENDOM
Filipstad blir en ny del av Fjordbyen. Den skal utvikles med fokus på miljø og gode urbane kvaliteter. Bane NOR Eiendom deler erfaringer og tanker rundt hvordan de skal bidra til skapning av en ny attraktiv bydel med bolig-, kontor-, nærings- og rekreasjonsområder. Vi ser nærmere på hvilke muligheter områdeplanen gir, og hvilke utfordringer finnes.
Og ikke minst - hva er herlighetsverdier og kommersielle verdier i dette kompliserte prosjektet.
10:25 - 10:50
Pause og mingling
10:50 - 11:15
GRUNNEIERNES PLANER
Den tidligere containerhavnen skal utvikles til en helt ny bydel. Hvilke planer og konkrete grep skal gjøres for å utvikle Hjortnes, området rundt fergeterminalen, og Hans Jægers kvartal, den østligste delen av Filipstad? Hva skjer med Brannskjærparken - Oslos nye Central Park?
11:15 - 11:35
FLYTTING AV E18 PÅ FILIPSTAD – ET MILLIARDPROSJEKT
En del av E18 på Filipstad skal legges under lokk. Prosjektet vil koste 2,9 milliarder 2019-kroner og er et av de mest krevende og kompliserte infrastrukturprosjektene i Oslos historie. Vi ser nærmere på hvordan dette spennende arbeidet skal finansieres, gjennomføres og koordineres med utviklingen av Filipstad. 
11:35 - 12:05
KONKRETE PLANER VIDERE
Hva skal til for at Filipstad blir en ny flott bydel, og hva slags identitet ønskes for området?
Hvor tett og høyt skal det bygges, og hvordan skape en god sammenheng med omliggende områder?
Det ble uttalt i media at planen bør ligge på vent til neste generasjon – fordeler og ulemper?
Samtale - samtalen ledes av Erling Fossen
12:05 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:30
ET KOMPLISERT AVTALEVERK
Gjennomføringen av områdereguleringen med kommende detaljreguleringer krever utarbeidelse av et omfattende avtaleverk. Prinsippavtalen, reguleringsbestemmelser og rekkefølgekrav blir førende for utviklingen og reiser interessante juridiske problemstillinger. Vi ser nærmere på mulige utbyggingsavtalemodeller, håndtering av mva, makeskifteavtaler m.v.
13:30 - 13:50
ERFARINGER FRA TJUVHOLMEN - 5 ÅR ETTER FERDIGSTILLELSE
Er det noe fra Tjuvholmen-utbyggingen vi kan ta med oss som nyttig kunnskap og erfaring når Filipstad skal selges og utvikles?
Gunnar Bøyum ledet Tjuvholmen utbygging fra 2003 til 2014. Han deler erfaringene fra Tjuvholmen-utbyggingen. Prosjektet erfarte et unikt offentlig /privat samarbeid, opplevde et pressefokus uten sidestykke blant norske utbyggingsprosjekter, to finanskriser og en publikumsinteresse pågodt og vondt. 
13:50 - 14:20
FILIPSTAD BLIR ET FORBILDE - HVORDAN?
Myndighetenes ønske er at den nye delen av Fjordbyen skal utvikles med fokus på bærekraftig og miljøvennlig byutvikling - Filipstad skal bli et forbildeområde. De tre viktigste kriteriene er - design, kultur og miljø. Kvalitetsprogram for Filipstad stiller krav om at disse aspektene respekteres gjennom ulike utviklingsfaser – fra planlegging, til ferdigstilling og bruk av området. 
Hvordan skal vi klare å skape «denne perfekte byen», og hva trenger vi egentlig for at Filipstad blir et forbilde?
14:20 - 14:20
Avslutning

Samarbeidspartnere

Hovedsponsor

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close