Event has been expired

STRESSOLOGI 2019

Presentasjoner fra Stressologi 2019
 
Her finner du presentasjoner fra Schizofrenidagene 2019. Flere presentasjoner legges ut her fortløpende. 
Noen presentasjoner vil ikke kunne publiseres her fordi de inneholder upublisert data.
Spørsmål? Ta kontakt med
aida@psykopp.no tlf. 51 93 88 04

 


SMÅBARNSDAGEN TIRSDAG 5. NOVEMBER

Aspli, Ingrid; Jannicke Stav - Selvregulering

Dørheim, Signe - Psykisk stress i svangerskap og barsel

 

HVA ER DET MED MONICA? TIRSDAG 5. NOVEMBER

Lunde, Espen - Markante foreldre

Sand, Liv - Hva er det med Kari?


 

FAGKONFERANSEN 6. -8. NOVEMBER

Abbass, Allan - Hidden from view; emotion and its expression in psychosomatic symptoms
Abbass, Allan - Evaluating and treating psychosomatic symptoms through ISTDP

Bloch Thorsen, Paul Joachim - Gerd-Ragna Bloch Thorsens minneforelesning

Gingerich, Susan; Mueser, Kim - IMR as a toolkit for managing life

Getz, Linn - Biologi, biografi, og allostatisk overbelastning

Helgeland, Helene - Hypnose - En nyttig ferdighet for helsepersonell?
Helgeland, Helene - Funksjonelle kroppslige symptomer hos barn og unge

Holbæk, Ingunn - Kroppen husker

MAP - Kjærvik, Kjell; Nag, Thomas; Viste, Lone

Mueser, Kim; Gingerich, Susan - Recent advances in research on IMR

Salvador, Erik; Gjerstad, Christer -  Psyk 1.0 VR-behandling

Stone, Jon - Functional Neurological Disorders
Stone, Carson, Lehn, Ludwig - Explaining FND in the Neurology Clinic
 

Trydal, Heidi - Psykologisk smertebehandling; ACT vs ISTDP - hvilker smertepasienter bør få hva?

Tulloch, Simon - The Importance of Psychological Safety in the Workplace
Tulloch, Simon - Psychological Safety Workshop - When the going gets tough

Valdimarsdottir, Unnur - From trauma to disease

Wilhelmsen-Langeland, Ane - Søvn, det mest undervurderte tema i behandlingen
Wilhelmsen-Langeland, Ane - Å leve med kronisk lidelse

Wyller, Vegard Bruun Bratholm - Kronisk utmattelse
Wyller, Vegard Bruun Bratholm - Utmattelse miniseminar​


VELKOMMEN TIL STRESSOLOGI 4. - 8. NOVEMBER 2019

Årets tema er hvordan nyere tverrfaglig kunnskap om stress danner en kjerne i en moderne forståelse av psykisk uhelse i forskjellige former. Vi skal undersøke stress som årsaksfaktor, både predisponerende og utløsende, men også som opprettholdende faktor i psykisk lidelse.

Hvordan kan stress forstås som både en årsak til og et resultat av lidelse?
Hvordan kan stress både være skadelig og en kilde til mobilisering og kraft?
Hvordan kan kunnskap om stress vise oss hvor tett kropp og sinn er forbundet?
Hvordan kan vi redusere stress og legge til rette for mening og mestring når lidelse har oppstått?
Hvordan kan økt kunnskap om stress og sammenhenger mellom kropp og sinn skape bedre tjenester og bedre hjelp?
Hvordan kan vi tenke helt, og ikke stykkevis og delt?

Årets tema fokuserer altså på et område av feltet som er underprioritert og har betydelig utviklingspotensiale, og er i tråd med myndighetenes ønske om å sikre god oppfølging av somatisk helse i psykisk helsevern og god psykisk helse i somatisk helsetjenester. Dette på bakgrunn av at psykiske og fysiske helseproblemer opptrer ofte samtidig og påvirker hverandre. Nesten hver tredje med en langtids somatisk sykdom har psykiske helseproblemer og nesten halvparten av de med psykiske helseproblemer har en langtids somatisk sykdom. Samtidig psykiske og somatiske vansker forsterker hverandre gjensidig, påvirker behandling, er relatert til tidlig død, påfører den enkelte betydelige lidelser, og har store økonomiske konsekvenser for samfunnet.
 
Stress er en grunnleggende livsbetingelse, men gjennom epidemiologisk forskning (se bl.a Unnur Valdimarsdottir fra Karolinska/Harvard)) og nevrovitenskap (Martin Teicher fra Harvard) skal vi få en mer nyansert forståelse av hvordan forskjellige typer stress påvirker utviklingsløp mot sykdom. Vi skal også utforske evidensbaserte metoder for tilfriskning og recovery etter lidelsen har inntruffet (se bla. Kim Mueser, Susan Gingerich fra Boston ift IMR og Susan McGurk ift kognitiv trening), og dette er metoder som inngår i nasjonale retningslinjer, men som er kun delvis eller mangelfullt implementert i Norge.

I tillegg skal vi utforske forbindelsen mellom kropp og sinn via en fokus på forståelse og behandling av lidelser som ligger i gråsonen mellom kropp og sinn, funksjonelle lidelser (Jon Stone fra Edinburgh) psykosomatiske lidelser (se f.eks Trond Diseth, Vegard Wyller, Helene Helgeland) søvnlidelser (Ane Wilhelmsen), hypokondri (Ingvard Wilhelmsen) og fysisk aktivitet i behandling av psykiske lidelser (f.eks Paul Joachim Bloch Thorsen.)

Vi vil også fokusere på evidensbaserte psykoterapeutiske tilnærminger for stresslidelser som kompleks PTSD; DBT for PTSD (Martin Bohus fra Mannheim) og ISTDP (Allan Abbass fra Canada). Som alltid skal vi også inkludere brukerperspektivet på stresslidelser, der psykiatriprofessor Kay Redfield Jamison fra John Hopkins er årets mest fremtredende foredragsholder. Til slutt skal vi også inkludere en del spennende nybrottsarbeid innen stressfeltet med digitale og virtuelle behandlingsformer, samt nyere forståelse av immunforsvarets rolle i psykiske lidelser (f.eks via Ed Bullmore fra Cambridge).

Velkommen!


Program

Organisasjonskomité

 
Cookies policy