1.-3. juni 2022

KONFERENCE OM RELATIONEL VELFÆRD

Digs, Krambugata 2, 7011 Trondheim

10:00 - 10:30
Velkommen til dag 1 - Relationel velfærd og aktive borgere

Velkommende til den 7. nordiske konference om Relationel Velfærd. 

Igen i år har vi samlet en mangfold af perspektiver på, hvordan vi kan skabe fremtidens velfærd baseret på samarbejde, inklusion, social retfærdighed, sundhed og trivsel for alle. Du er inviteret til glædelige gensyn med oplægsholdere og spændende nye stemmer fra England, Irland, Norge og Danmark. 

Trondheim Kommune har gennem de seneste år arbejdet strategisk med en relationel velfærdsfærdsdagsorden. Derfor lægger kommunen i år by og rum til konferencen, ligesom den får en særlig plads i programmet på dag 1. Hør fra kommunaldirektør Morten Wolden om de mange positive bevægelser som opleves i kommunen, og kom helt tæt på konkrete hverdagserfaringer fra arbejdet med relationel velfærd på eftermiddagens praksisworkshops. 

10:30 - 11:15
Relationel velfærd – Refleksioner om en samarbejdsbaseret velfærdsmodel
Velkommen til relationel velfærd – fremtidens velfærd!

Relationel Velfærd er en inkluderende velfærd baseret på visionen om samarbejde, retfærdighed, innovation og livskvalitet, som alternativ til ydelser, systemer og rettigheder.

Vi vil skitsere visionerne med begrebet og sætte det ind i rammen af aktuelle bevægelser inden for samfundsudvikling. Vi vil gøre det gennem eksempler fra praksis, forskning i gode liv og afsluttende vil vi invitere Kristian Birkeland fra Sager der Samler til at vise, hvordan ’borger, der samarbejder med borgere’ kan tage ansvar for vigtige samfundsmæssige opgaver.
11:15 - 11:45
Pause
11:45 - 12:30
Citizen Leadership – Erfaringer med borgere, der går forrest
Everyone has dreams of a better community. How can one engage local citizens in imagining and planning sustainable community innovations that improve the quality of life in their neighborhood? How can local residents develop projects to create what they see as valuable to the community, and which build on community assets they have identified? Why does it matter to do so? How can collaborators outside the community build empowering relationships with citizen leaders?

Bliss Browne will share stories from her experience of how citizen leadership can inspire whole community change—and the strength based communications and organizing practices that encourage such change.
12:30 - 13:00
Trøndelagsløftet - visioner for styrket medborgerskab i Trondheim og omegn
For få år siden vedtok Trondheim kommunes politikere ambisjonen om den «samskapte kommune».  I det ligger en forpliktelse til å utvikle både nye planer og tjeneste våre i samspill med innbyggere og brukere. Uten samskapelse klarer vi ikke å løse samfunnsflokene og de demografiske utfordringene som står foran oss. Den nye 12-årig masterplan for kommunen – Trondheimsløftet – er utviklet i et slikt samspill, og her beskriver vi både hva kommunen skal bidra med og de forventninger vi har til bidrag fra kommunens innbyggere og organisasjonsliv.
13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:15
Workshop 5A - Bydelsmødrenes metode – en nøkkel til brobygging og medvirkning
Lær om bydelsmødrenes metode – og la oss sammen utforske hvordan denne metoden kan benyttes på flere samfunnsområder.

Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Opplæringen koordineres av bydelen/kommunen, i tett samarbeid med paraplyorganisasjonen Bydelsmødre Norge. Bydelsmødre har tre elementære metoder som brukes som verktøy i deres frivillige arbeid: Samtale, brobygging og nettverk. I denne workshopen vil deltakerne få høre om opprettelsen av Bydelsmødre-foreningen i Levanger og med det som bakteppe vil vi sammen utforske hvordan Bydelsmødrenes konsept og metode kan overføres til andre områder.
14:00 - 15:15
Workshop 1A - Når næringslivet tar sosialt ansvar
Trondheim Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for høyt utdannede innvandrere som ønsker jobb i tråd med utdanning og kvalifikasjoner. Trondheim Opportunity skal styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. Gjennom programmet skal vi sikre tilgang til rett kompetanse i fremtiden for næringslivet i regionen. Vi skal tilføre næringslivet og det offentlige kompetanse på å bruke kulturelt mangfold til å skape positiv vekst. 

Dessverre merker en del innvandrere barrierer som vanskeliggjør inngangen til arbeidslivet. Årsakene til dette er nok sammensatt, men mangel på nettverk, og/eller mangel på referanser er nok en del av bildet. Med råd og hjelp fra erfarne ledere (mentorer), kurs og systematisk opplæring i hvordan norsk (trøndersk) næringsliv fungerer skal programmet bidra til at en del av disse barrierene overvinnes.
 
14:00 - 15:15
Workshop 2A - Mindre system, mer folk og samhandling - 16 millioner direkte til innbyggerne
Du og jeg vet hva vi trenger. Hvorfor tør vi ikke stole på at andre innbyggere har sin egen løsning når vi møter dem fra kommunens side? Er vi gode nok til å lytte? Er vi interessert? Og hva skjer når vi begynner å gjøre akkurat det? Vi deler erfaringer fra innovasjonsarbeidet med å la innbyggernes stemme være førende.
14:00 - 15:15
Workshop 3A - BUA og Batteriet: Mobilisering av frivillighet
Part 1: Mestringsglede, Sikkerhet, Miljø (Bryndhil Jorid Rotvold)
Hvordan kan en BUA ordning bli en god samarbeidspartner for kommuner, lag, organisasjoner og skoler for å skape mer helsefremmende aktiviteter? Gi lærere og andre som arbeider med barn og ungdom mer tid til å arrangere aktiviteter for barn og unge, og en trygghet på at de kan låne godt utstyr. Fokus på miljø, hverdagsaktivitet, arbeidstrening og kunnskap. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

Part 2: Fra ide til realisering, fra individ til gruppe, fra avmakt til makt (Eva Fridstrøm)
Det er den som har skoen på, som vet hvor den trykker! Hva ser vi som essensen i arbeid med å bygge opp og styrke små organisasjoner, og hvordan kan empowerment også være vanskelig? Vi presenterer arbeidet på et av Norges 5 Batterier - fra et menneske kommer til oss med en ide, til hen etablerer en organisasjon med innflytelse i samfunnet. Batteriet er et ressurssenter for frivillige organisasjoner og grupper som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. 
 
14:00 - 15:15
Workshop 6A - Blisterhaugen: Hvordan kan en skummel skog transformeres til et nav for relasjonsbygging i en bydel?
Blisterhaugen er en del av bydelsparken i bydelen Saupstad. Den lille skogen, midt i bydelens sentrum, var i mange år oppfattet som et skummelt ikke-sted du helst ikke ville bli sett. Byggene som lå rundt haugen låste døra og trakk for gardinene. Stedet hadde ikke noe kjent navn, og ble kalt hasj-skogen på folkemunne. Gjennom en periode på fire år er dette endret. Blisterhaugen er nå et samlingssted for en hel bydel, et sted hvor innbyggerne deltar i dyrkning og dugnader, hvor beboere på helsehuset henter livsglede, og besøkende på biblioteket leser bøker i hengekøya. 

Hvordan skjedde dette og hvilke forutsetninger ligger bak denne endringen? Stikkordet er relasjoner. Relasjoner mellom folk, mellom kommune og befolkning og ikke minst relasjoner til stedet.
14:00 - 15:15
Workshop 4A - Når barn blir rusmisbrukere – hvordan kan vi hjelpe?
"Det er som om velferdssamfunnet raser sammen rundt oss. Jeg tror det er viktig at historier som min kommer ut i offentligheten. Det må skje noe, sa hun."

I januar i år fortalte Adresseavisen om familien som famler seg frem og faller mellom stolene i hjelpeapparatet. De har en sønn som har ruset seg siden han var 14. Han er ennå ikke myndig.

Journalist Norunn Bergesen samtaler på denne workshop med moren om hjelpen som ikke hjelper og hva hun ønsker seg.

Spørsmål, innspill, kunnskap og refleksjoner ønskes fra deltakerne i salen. 
Hva må til for å gi riktig hjelp? Hvordan finner man gode løsninger som virker?
 
15:15 - 15:45
Pause
15:45 - 17:00
Workshop 6B - Blisterhaugen: Hvordan kan en skummel skog transformeres til et nav for relasjonsbygging i en bydel?
Blisterhaugen er en del av bydelsparken i bydelen Saupstad. Den lille skogen, midt i bydelens sentrum, var i mange år oppfattet som et skummelt ikke-sted du helst ikke ville bli sett. Byggene som lå rundt haugen låste døra og trakk for gardinene. Stedet hadde ikke noe kjent navn, og ble kalt hasj-skogen på folkemunne. Gjennom en periode på fire år er dette endret. Blisterhaugen er nå et samlingssted for en hel bydel, et sted hvor innbyggerne deltar i dyrkning og dugnader, hvor beboere på helsehuset henter livsglede, og besøkende på biblioteket leser bøker i hengekøya. 

Hvordan skjedde dette og hvilke forutsetninger ligger bak denne endringen? Stikkordet er relasjoner. Relasjoner mellom folk, mellom kommune og befolkning og ikke minst relasjoner til stedet.
15:45 - 17:00
Workshop 1B - Når næringslivet tar sosialt ansvar
Trondheim Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for høyt utdannede innvandrere som ønsker jobb i tråd med utdanning og kvalifikasjoner. Trondheim Opportunity skal styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. Gjennom programmet skal vi sikre tilgang til rett kompetanse i fremtiden for næringslivet i regionen. Vi skal tilføre næringslivet og det offentlige kompetanse på å bruke kulturelt mangfold til å skape positiv vekst. 

Dessverre merker en del innvandrere barrierer som vanskeliggjør inngangen til arbeidslivet. Årsakene til dette er nok sammensatt, men mangel på nettverk, og/eller mangel på referanser er nok en del av bildet. Med råd og hjelp fra erfarne ledere (mentorer), kurs og systematisk opplæring i hvordan norsk (trøndersk) næringsliv fungerer skal programmet bidra til at en del av disse barrierene overvinnes.

 
15:45 - 17:00
Workshop 2B - Mindre system, mer folk og samhandling - 16 millioner direkte til innbyggern
Du og jeg vet hva vi trenger. Hvorfor tør vi ikke stole på at andre innbyggere har sin egen løsning når vi møter dem fra kommunens side? Er vi gode nok til å lytte? Er vi interessert? Og hva skjer når vi begynner å gjøre akkurat det? Vi deler erfaringer fra innovasjonsarbeidet med å la innbyggernes stemme være førende.
15:45 - 17:00
Workshop 3B - BUA og Batteriet: Mobilisering av frivillighet
Part 1: Mestringsglede, Sikkerhet, Miljø (Bryndhil Jorid Rotvold)
Hvordan kan en BUA ordning bli en god samarbeidspartner for kommuner, lag, organisasjoner og skoler for å skape mer helsefremmende aktiviteter? Gi lærere og andre som arbeider med barn og ungdom mer tid til å arrangere aktiviteter for barn og unge, og en trygghet på at de kan låne godt utstyr. Fokus på miljø, hverdagsaktivitet, arbeidstrening og kunnskap. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

Part 2: Fra ide til realisering, fra individ til gruppe, fra avmakt til makt (Eva Fridstrøm)
Det er den som har skoen på, som vet hvor den trykker! Hva ser vi som essensen i arbeid med å bygge opp og styrke små organisasjoner, og hvordan kan empowerment også være vanskelig? Vi presenterer arbeidet på et av Norges 5 Batterier - fra et menneske kommer til oss med en ide, til hen etablerer en organisasjon med innflytelse i samfunnet. Batteriet er et ressurssenter for frivillige organisasjoner og grupper som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. 
15:45 - 17:00
Workshop 4B - Når barn blir rusmisbrukere – hvordan kan vi hjelpe?
"Det er som om velferdssamfunnet raser sammen rundt oss. Jeg tror det er viktig at historier som min kommer ut i offentligheten. Det må skje noe, sa hun."

I januar i år fortalte Adresseavisen om familien som famler seg frem og faller mellom stolene i hjelpeapparatet. De har en sønn som har ruset seg siden han var 14. Han er ennå ikke myndig.

Journalist Norunn Bergesen samtaler på denne workshop med moren om hjelpen som ikke hjelper og hva hun ønsker seg.

Spørsmål, innspill, kunnskap og refleksjoner ønskes fra deltakerne i salen. 
Hva må til for å gi riktig hjelp? Hvordan finner man gode løsninger som virker?
 
15:45 - 17:00
Workshop 5B - Bydelsmødrenes metode – en nøkkel til brobygging og medvirkning
Lær om bydelsmødrenes metode – og la oss sammen utforske hvordan denne metoden kan benyttes på flere samfunnsområder.

Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Opplæringen koordineres av bydelen/kommunen, i tett samarbeid med paraplyorganisasjonen Bydelsmødre Norge. Bydelsmødre har tre elementære metoder som brukes som verktøy i deres frivillige arbeid: Samtale, brobygging og nettverk. I denne workshopen vil deltakerne få høre om opprettelsen av Bydelsmødre-foreningen i Levanger og med det som bakteppe vil vi sammen utforske hvordan Bydelsmødrenes konsept og metode kan overføres til andre områder.
17:00 - 18:30
Snacks og tak for dag 1
19:30 - 21:00
Podcast 'Når ulven kommer': Hva hjelper? Med Birgit Valla
Der inviteres til innspilling av episode av Når ulven kommer! Episodene spilles inn på Litteraturhuset og sendes på TrønderTv.

Når ulven kommer er et konsept hvor psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland tar oss med inn i psykologiens verden. Alene eller med gjester ser de på fenomener innen psykologi, eller på psykologiske vansker vi kan ha. De er opptatt av at folk flest skal ha den kunnskapen og de verktøyene man trenger for å kunne leve de livene man selv ønsker med en god psykisk helse. Vi møtes for en lun og fin prat på Litteraturhuset. Denne kvelden tar de for seg blandt andet temaet  «Hva hjelper? Med Birgit Valla».

Hva hjelper? Med Birgit Valla:
Skal man som terapeut være til hjelp må man være lyttende til pasientens opplevelse av egne vansker. Vi må tilrettelegge hjelpen på en måte slik at pasienten faktisk kan nyttiggjøre seg hjelpen, og vi må sikre oss etter vi har hjulpet at vi faktisk har vært til hjelp. Hvis vi ser på dagens hjelpetjenester, hvordan ligger vi an ut fra disse tre prinsippene? Mange opplever å ikke bli møtt på en eller flere av disse. Hvordan kan vi hjelpe andre med psykiske vansker på en bedre måte og hvordan kan vi skape helsefremmende miljøer slik at man i mindre grad blir psykisk syke i utgangspunktet? Birgit Valla er dagens gjest og er godt kjent i psykologmiljøet, blant annet for å stå på barrikadene og utfordre. Hun er sjefredaktør for nettstedet Mad in Norway og driver podcasten Birgit inviterer. Vi tar en prat om hvordan god psykisk helse skapes og opprettholdes.

Sted: Sellanraa, Litteraturhuset, Kongens gate 2
Tidspunkt: 19:30-21:00. Dørene åpner kl. 19.
Inngang: 100/75

Partnerne bag konferencen

Sidste dag for tilmelding er overskredet. Kontakt venligst arrangøren

Konference lokation

Digs

Krambugata 2, 7011 Trondheim, Norway

Cookies policy