• VALE Designs

  Dansk
  Lækkert adaptivt tøj til personer med nedsat mobilitet
  VALE Designs er et nyt dansk brand med ambitionen om at give mennesker med særlige behov den komfort og stil, de fortjener, ved at tilbyde dem adaptivt tøj af høj kvalitet gennem en kombination af integrerede funktionelle funktioner og flotte, moderigtige og bæredygtige designs.

  Inkluderende tøjløsninger til to målgrupper:
  1. Brugere: alle personer med begrænset mobilitet eller fysisk funktionsnedsættelse

  Her omfatter vi handicappede, ældre med nedsat mobilitet og personer med midlertidigt nedsat mobilitet (f.eks. efter operationer). Vi ønsker at sikre, at disse brugere har de samme tøjmuligheder som alle andre: at kunne bære behageligt tøj af god kvalitet, der øger både deres velbefindende, deres sociale færdigheder og deres selvværd.    
  2. Omsorgspersoner: familiemedlemmer og sundheds-/plejepersonalet
  Vi ønsker at levere bedre funktionelle løsninger til disse menneskers daglige aktiviteter ved at forenkle på- og afklædningsprocesserne og reducere behovet for at røre/løfte brugerne under disse opgaver. Dette vil øge deres samlede produktivitet, reducere antallet af fysiske arbejdsskader og forbedre det generelle arbejdsmiljø. 

  VALE's kollektioner er fuldt udviklet i Danmark og fremstilles i Portugal under anvendelse af de bedste bæredygtige metoder og er certificeret i henhold til de vigtigste internationale standarder inden for modebranchen: GOTS og OEKO-TEX Standard 100. Det betyder, at hele produktionskæden - fra høst af råmaterialer til det endelige slutprodukt - er certificeret som "økologisk" og "uden skadelige stoffer" for huden, herunder arbejdstagerens arbejdsvilkår på en social og miljømæssig måde.

  VALE PRO er vores dedikerede produktserie, der er specielt fremstillet til brug for patienter på medicinske/sygeplejefaciliteter såsom offentlige hospitaler og specialinstitutioner. Denne produktserie har de samme flotte designs og de samme nyttige tilpasningsfunktioner som standardkollektionen, men i stedet for økologiske bomuldsstoffer anvendes der særlige polycottonstoffer, der er egnet til industriel vask og opfylder NIR-standarden (vask ved temperaturer op til 80ºC for at nedbryde alle bakterier og tørring i industrielle tumblere).

  --

  English

  Premium adaptive clothing for people with reduced mobility
  VALE Designs is a new Danish brand with the ambition to give people with special needs the comfort and style they deserve, by offering them high-quality adaptive clothing through a combination of integrated functional features and beautiful, fashionable and sustainable designs.

  Inclusive clothing solutions for two target groups:
  1. Users: all people with limited mobility or physical impairments

  Here we include people with disabilities, elderly people with reduced mobility, and people with temporary reduced mobility (e.g. after surgery). We want to ensure that these users have the same clothing options as everyone else: to be able to wear comfortable, good quality clothing that enhances their well-being, social skills and self-esteem.  
  2. Caregivers: family members and health/care professionals
  We want to provide better functional solutions for these people's daily activities by simplifying the dressing and undressing processes and reducing the need to touch/lift users during these tasks. This will increase their overall productivity, reduce the number of physical injuries and improve the overall working environment. 

  VALE's collections are fully developed in Denmark and manufactured in Portugal using the best sustainable methods and are certified according to the main international standards in the fashion industry: GOTS & OEKO-TEX Standard 100. This means that the entire production chain - from the harvesting of raw materials to the final end product - is certified as "organic" and "without harmful substances" to the skin, including the worker's working conditions in a social and environmental way.

  VALE PRO is our dedicated product range, specially manufactured for use by patients in medical/nursing facilities such as public hospitals and specialized institutions. This range has the same great designs and the same useful customization features as the standard collection, but instead of organic cotton fabrics, it uses special polycotton fabrics that are suitable for industrial washing and meet the NIR standard (washing at temperatures up to 80ºC to destroy all bacteria and drying in industrial tumblers).

Cookies policy