• Etac A/S

  Hjælpemidler der øger livskvaliteten hos brugere, familie og hjælpere

  Etac er en af verdens førende udviklere af ergonomiske hjælpemidler. Vores klare mål er at skabe muligheder; for brugerne og for dem, der hjælper dem. Vi sætter brugerne først og er altid tæt på deres ønsker og behov. Derfor er alle vores produkter udviklet i tæt samarbejde med eksperter på genoptræningsområdet, industrielle designere og brugere.

  Her på messen står vi til rådighed - klar til at lytte til jeres behov, demonstrere produkter og give professionel vejledning.

  Bredt sortiment
  Du kan få råd og vejledning indenfor et bredt udvalg af

  • mobilitetsløsninger med kørestole
  • avancerede sædeløsninger
  • løsninger til manuel og mekanisk forflytning
  • løsninger til hverdagslivet, inklusive klassiske produkter til bad og toilet
  • avancerede løsninger til pædiatrisk brug
    
  Vi har hjælpemidler til både børn, unge og voksne til brug på hospitaler, institutioner og i private hjem.

  Nyheder
  Vi glæder os til at vise en række nye produkter.

  Oplæg
  Du kan løbende få demonstrationer af enkelte produkter på standen, og derudover har vi sammensat et spændende program, som du kan opleve på bestemte tider.

  Der er ingen tilmelding - mød bare op.
  Du finder en længere beskrivelse af de forskellige oplæg i bunden af siden.


  Etac standen C4-040
  • Alle kroppe er forskellige – se, hvordan man skaber en korrekt støtte i kørestole med den unikke 3A ryg. Alle dage kl. 11.00
  • Fremtidens forflytning - Brug luft og spar 90 % af dine kræfter i forflytningen.
   Tirsdag og onsdag kl. 11.00 og torsdag kl. 13.30
  • Nyhed: x:panda shape - siddesystemet, der kan skræddersyes til brugeren.
   Tirsdag kl. 15.30, onsdag kl. 10.00 + 15.30 og torsdag kl. 10.00
  • Jubilæumskage på standen - og mød Bamboo.
   Alle dage kl. 15.00. Først til mølle.

  Hovedscenen
  • Fremtidens forflytning - Brug luft og spar 90 % af dine kræfter i forflytningen.
   Tirsdag kl. 14.00, onsdag kl. 12.30 og torsdag kl. 11.00

  Silent Room C4
  • Fremtidens vægtbærende ståstativer.
   Tirsdag kl. 11.15 og 13.45

  Vi har skabt muligheder i 50 år
  I år fejrer Etac 50-års jubilæum. Siden 1973 har vi stræbt efter at forbedre livskvaliteten for den enkelte, familiemedlemmer og pårørende. Et mål, der gjorde sig gældende gennem vores fortid, som driver os i dag og som vil fortsætte ind i fremtiden.

  Vi glæder os til at finde løsninger, der kan hjælpe dig.


  Oplæg:
  Alle kroppe er forskellige – se, hvordan man skaber en korrekt støtte i kørestole med den unikke 3A ryg
  Vi er alle individer med forskellige kropsformer, færdigheder og behov. I siddende stilling er form og støtte til overkroppen særdeles betydningsfuld, og målet er at styrke færdigheder, forebygge funktionsnedsættelser og forbedre muligheden for at sidde ned over længere tid.
  I hverdagen ser vi borgere med forskellige udfordringer, som f.eks. kyfose, bagudkippet bækken, hældende kropsholdning mm.
  Lær, hvordan du med få og effektive justeringer af 3A-ryggen skaber en god siddestilling i Cross 6 og Prio 3A komfort.

  Tid: Alle dage fra kl. 11.00–11.30 hos Etac, stand nr.: C4-040
  Oplægsholder: Randi Rosberg

  Læs mere om kropsformer i kørestole på Etac.dk

  Fremtidens forflytning - Brug luft og spar 90 % af dine kræfter i forflytningen
  • Se hvordan du let flytter en sårbar patient fra gulv til seng – uden at bruge kræfter   
  • Se hvordan du nemt flytter en liggende patient fra akutleje til seng, fra seng til scanning og til OP-leje

  Oplægget henvender sig primært til hospitalspersonale.

  Med HoverTech luftteknologi kan I: 
  • Flytte patienter op til 544 kg. – med kun to medarbejdere. Det har aldrig været mere relevant end netop nu. 
  • Reducere arbejdsskader, sygedage – og undgå smerter/spændinger i ryg, nakke, skuldre og arme.
  • Forflytte patienter på en glidende, ubesværet, smertefri måde, gennem hele forløbet. 
   
  Har du lyst til at teste det gratis på din arbejdsplads? 
  Kom og mød fysioterapeuterne Maj og Ulrik. 

  Tid:
  Tirsdag 11.00-11.30 hos Etac, stand nr.: C4-040
  Tirsdag 14.00-14.30 på Hovedscenen
  Onsdag 11.00-11.30 hos Etac, stand nr.: C4-040
  Onsdag 12.30-13.00 på Hovedscenen
  Torsdag 11.00-11.30 på Hovedscenen
  Torsdag 13.30-14.00 hos Etac, stand nr.: C4-040
  Oplægsholdere: Maj Andkjær og Ulrik Larsen

  Læs mere om luftassisteret forflytning på Etac.dk

  Fremtidens vægtbærende ståstativer
  Hvilke holdninger er der til og hvad er betydningen af vægtbæring under brug af ståstativer? Disse spørgsmål har PhD-projektet ”The future of weight bearing standing frames” til formål at undersøge nærmere.
  Hør om erhvervsPhD-studerende Lærkes undersøgelser af:
  • Forældres erfaringer med traditionelle ståstativer og perspektiver på fremtidens vægtbærende ståstativer.
   
  • Den nuværende praksis for brugen af ståstativer, og dens konsistens i forhold til positionering og kraft, ved brug af PONDUS® til dataindsamling.
   
  • Kortsigtede fordele på patienttilfredshed samt helbredsrelateret livskvalitet og ændringer i ordineringen fra den behandlende terapeut, når PONDUS® anvendes og sammenlignes med nuværende praksis.

  Bag erhvervsPhD projektet er et samarbejde mellem ErhvervsPhD-studerende Lærke Krarup og virksomheden R82, der er en del af Etac-gruppen. R82 vil gerne bidrage til forskning og formidling og facilitere til relevant forskning inden for hjælpemidler til børn og unge med funktionsnedsættelser, samt til at videreformidle den. R82 har derfor ansat en erhvervs-ph.d. studerende til at forske i R82 ståstøtter/PONDUS®.
  PONDUS® er et digitalt produkt fra R82 som består af et sæt fodplader samt en app som eksternt display. PONDUS® kan bruges til at vurdere den kraft som brugeren påfører fodpladerne under den stående stilling i et R82 ståstativ. PONDUS® vil give omsorgspersoner og sundhedsprofessionelle mulighed for aflæsning i realtid og efter brug af ståstativer for bedre at forstå, hvilken grad af vægtbæring brugeren har eller har haft i ståstativet.

  Tid:
  Tirsdag 11.15-12.00 i Silent Room i hal C4
  Tirsdag 13.45-14.30 i Silent Room i hal C4
  Oplægsholder: Lærke Hartvig von Wildenradt Krarup
  Læs mere på Etac.dk om PONDUS® (link kommer senere)

  Nyhed: x:panda shape - siddesystemet, der kan skræddersyes til brugeren
  Den nye generation af siddesystemer er kommet. Vi præsenterer x:panda shape, der med sin modulopbygning byder på et væld af indstillingsmuligheder.
  Få en demonstration af siddesystemets indstillingsmuligheder som gør det muligt at tilpasse det til brugerens individuelle behov.
  Tid:
  Tirsdag 15.30-16.00 hos Etac, stand nr.: C4-040
  Onsdag 10.00-10.30 hos Etac, stand nr.: C4-040
  Onsdag 15.30-16.00 hos Etac, stand nr.: C4-040
  Torsdag 10.00-10.30 hos Etac, stand nr.: C4-040
  Oplægsholder: Ellen Huese og Søren Olesen
  Læs mere om x:panda shape på Etac.dk   Assistive devices that increase the quality of life for users, family and helpers

  Etac is a world-leading developer of innovative assistive devices. Our clear goal is to create opportunities; for the users and for those who help them. We put users first and are always close to their wishes and needs. That is why all our products are developed in close cooperation with experts in the field of rehabilitation, industrial designers and users.

  Here at the exhibit  - we are ready to listen to your needs, demonstrate products and provide professional guidance.

  Wide assortment 
  You can get advice and guidance within a wide selection of 
  •    mobility solutions in wheelchairs 
  •    advanced seat solutions 
  •    solutions for manual and mechanical transfer 
  •    solutions for everyday life, including classic products for bath and toilet
  •    advanced solutions for pediatric use

  We have assistive devices for both children, young people and adults for use in hospitals, institutions and in private homes.

  New products
  We are looking forward to showing a number of new products.

  Presentations 
  You can regularly get demonstrations of individual products at the stand, and in addition we have put together an exciting program that you can experience at certain times.


  Presentations at Etac, booth no.: C4-040
  • All bodies are different from each other - see how you can create correct support in wheelchairs with the unique 3A back.
   All days from 11.00-11.30
  • The future of transfers - Use air and save 90% of your energy in transfer.
   Tuesday + Wednesday 11.00, Thursday 13.30
  • New: x:panda shape - the seating system tailored to the user.
   Tuesday 15.30 Wednesday 10.00 + 15.30 Thursday 10.00
  • Anniversary cake - and meet Bamboo - the R82 mascot.
   All days 15.00. (A limited amount).
  Presentations on the main stage - Hovedscenen
  • The future of transfers - Use air and save 90% of your energy in transfer.
   Tuesday 14.00 + Wednesday 12.30 + Thursday 11.00
  Presentations in Silent Room C4
  • The future of weight bearing standing frames .
   Tuesday 11.15 og 13.45
  See a longer description of all the presentations at the bottom of the page.

  Creating possibilities since 1973
  We are proud to announce the celebration of our 50th anniversary this year! Since our founding in 1973, we've been committed to more than making great products - we've strived to improve people’s quality of life.
  It is that dedication that has led us to where we are today, a world-leading provider of assistive devices and patient handling equipment, represented in more than 70 countries and with nearly 1400 employees.

  We look forward to finding solutions that can help you.

  Presentations 

  All bodies are different from each other - see how you can create correct support in wheelchairs with the unique 3A back
  We are all individuals with different body shapes, skills and needs. In a sitting position, form and support for the upper body are particularly important, and the aim is to strengthen skills, prevent functional impairments and improve the ability to sit down for longer periods of time.
  In everyday life, we experience citizens with different challenges, such as kyphosis, backward-tilted pelvis, leaning posture, etc.
  Learn how to create a good sitting position in Cross 6 and Prio 3A comfort with a few and effective adjustments of the 3A back.

  Time: All days from 11.00–11.30 at Etac, booth no.: C4-040 
  Speaker: Randi Rosberg 
  Read more about
  body shapes in wheelchairs on Etac.com

  The future of transfers - Use air and save 90% of your energy in transfer
  •    See how you easily transfer a vulnerable patient from the floor to the bed – only applying very little strength
  •    See how you can easily transfer a lying patient from an emergency bed to a bed, and also from a bed to a scanner and to an OR bed 
  The presentation is primarily for hospital staff.

  With HoverTech air technology you can: 
  •    Transfer patients up to 544 kg. – with only two employees. It has never been more relevant than right now. 
  •    Reduce work injuries, sick days - and avoid pain/tension in the back, neck, shoulders and arms. 
  •    Transfer patients in a smooth, effortless, painless way throughout the process.

  Would you like to test it for free at your workplace? 
  Come and meet the physiotherapists Maj and Ulrik.

  Time: 
  Tuesday 11.00-11.30 at Etac, booth no.: C4-040
  Tuesday 14.00-14.30 on the main scene - Hovedscenen
  Wednesday 11.00-11.30 at Etac, booth no.: C4-040
  Wednesday 12.30-13.00 on the main scene - Hovedscenen
  Thursday 11.00-11.30 on the main scene - Hovedscenen
  Thursday 13.30-14.00 at Etac, booth no.: C4-040
  Speakers: Maj Andkjær and Ulrik Larsen
  Read more on Etac.com about
  HoverTech air transfer systems

  The future of weight bearing standing frames 
  What are the attitudes towards and what is the significance of weight bearing when using standing frames? The PhD project "The future of weight bearing standing frames" aims to investigate these questions in more detail.


  Hear about PhD student Lærke's research into:
  • Parents' experiences with traditional standing frames and perspectives on future weight-bearing standing frames.
  • The current practice of the use of standing frames, and its consistency in relation to positioning and force, when using PONDUS® for data collection.
  • Short-term benefits on patient satisfaction as well as health-related quality of life and changes in prescribing by the treating therapist when PONDUS® is used and compared with current practice.
  Behind the PhD project is a collaboration between PhD student Lærke Krarup and the company R82, which is part of the Etac group. R82 would like to contribute to research and communication and facilitate relevant research within assistive devices for children and young people with functional impairments, as well as to pass it on. R82 has therefore employed a Ph.D. students to research R82 standing frames/PONDUS®.

  PONDUS® is a digital product from R82 which consists of a set of footplates and an app as an external display. PONDUS® can be used to assess the force that the user applies to the footplates during the standing position in an R82 standing frame. PONDUS® will give caregivers and health professionals the opportunity to take readings in real time and after use of standing frames to better understand what degree of weight bearing the user has or has had in the standing frame.

  Time: 
  Tuesday 11.15-12.00 in Silent Room C4
  Tuesday 13.45-14.30 in Silent Room C4
  Speaker: Lærke Hartvig von Wildenradt Krarup
  Read more about
  PONDUS® on Etac.com


  New: x:panda shape - the seating system tailored to the user
  The new generation of seating systems has arrived. We present x:panda shape, which with its modular structure offers a multitude of setting options.
  Get a demonstration of the seating system's setting options, which make it possible to adapt it to the user's individual needs.

  Time: 
  Tuesday 15.30-16.00 at Etac, booth no.: C4-040
  Wednesday 10.00-10.30 at Etac, booth no.: C4-040
  Wednesday 15.30-16.00 at Etac, booth no.: C4-040
  Thursday 10.00-10.30 at Etac, booth no.: C4-040
  Speakers: Ellen Huese and/or Søren Olesen
  Read more about x:panda shape on
  Etac.com 


   

Cookies policy