Foreningen Als Stenrev inviterer til konference

Et hav i balance - Naturgenopretning i havet omkring Danmark

22.-23. august 2019

Hotel Sønderborg Strand

Strandvej 1, 6400 Sønderborg

Et hav i balance - Naturgenopretning i havet omkring Danmark

35.000 tons sten er siden 2012 lagt ud i 19 nye stenrev omkring Als. Havets flora og fauna har taget godt imod revene, og nu vil foreningen Als Stenrev og Sønderborg Kommune, med støtte fra Veluxfonden, gerne dele de gode erfaringer med andre. Konferencen henvender sig til forskere, dykkere, lystfiskere, offentlige planlæggere og andre som interesserer sig for naturgenopretning i havet. Formålet er at få flere til at etablere rev og dermed styrke naturen i og over havet. 
 
Progammet byder på indlæg fra førende forskere på området, resultaterne af naturgenopretningen på Als og praktiske værktøjer til hvorledes man etablerer et stenrev.  
 
Baggrunden for, at Sønderborg er det oplagte sted for en ambitiøs konference om stenrev og deres bidrag til et hav i balance, er etableringen af foreningen Als Stenrev i 2012. Initiativtagerne med et stort hjerte for et sundt havmiljø kommer fra bl.a. LandboSyd, Danmarks Naturfredningsforening, Dykkerklubben Poseidon og Dansk Amatørfiskerforening.

Takket være energisk arbejde og god sponsorstøtte er det lykkedes at etablere en række rev, bl.a. også demonstrationsrevet Triton ved Sønderborg Slot, som ligger let tilgængeligt for bl.a. turister og anvendes i Naturskolernes undervisning. Det er meningen, at konferencedeltagerne tilbydes mulighed for at besøge revet under konferencen.
 
Velux Fonden, som med sin støtte har været afgørende for etableringen af de fleste rev omkring Als, deltager også i konferencen, ligesom man kan møde en række andre relevante aktører på området stenrev, fx leverandører af sten samt firmaer med dykkerudstyr og lystfiskerudstyr mv.
 

Program

Se de interessante talere!

10:00 - 10:30
Åbning af konferencen og velkomst ved Aase Nyegaard, formand for foreningen Als Stenrev
10:30 - 10:40
Als Stenrev og andre projekter Veluxfonden er involveret i ved Mikkel Klougart
Programchef for VELUX FONDENs miljøprogram fortæller bl.a. om nye programmer i fonden.
10:40 - 11:10
Havets oaser. Revenes biologiske værdi – behovet for ”blå korridorer” ved Stig Helmig
Stenrevenes værdi som de eneste levesteder på den danske havbund for marine planter og dyr, som kræver et fast substrat at fæste sig til. Stenrev er fra naturens hånd vidt forskellige – så hvilken type stenrev er det, vi gerne vil genoprette? Hvad er baggrunden for naturgenopretning? – og hvad er det for marine levesteder, vi gerne vil fremme?
11:10 - 11:40
Marin genopretning af hårdbundshabitater ved Josianne G. Støttrup, DTU Aqua
Habitatgenopretning er den eneste udvej mange steder hvor vigtige fiskehabitater er blevet ødelagt. Ødelagte stenrev, hvor stenene er fjernet kan ikke naturligt genoprettes og kræve menneske indblanding for at genetablere disse. Der arbejdes med at dokumentere effekter af genopretning af hårdbundshabitater samt at tilvejebringe basale viden om disse komplekse habitaters struktur og funktion med det formål at videreudvikle metoder til genopretning af stenrev.
 
11:40 - 12:10
Tilladelse og administrationsgrundlaget, ved Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet
Etablering af anlæg på søterritoriet, herunder stenrev, kræver tilladelse fra Kystdirektoratet. For at hjælpe ansøger ifm. ansøgningsprocessen har Kystdirektoratet udarbejdet et administrationsgrundlag, hvor man bl.a. kan se, hvilke oplysninger en ansøgning skal indeholde, samt hvad Kystdirektoratet lægger vægt på i sagsbehandlingen.
12:10 - 13:30
Frokost og udstilling
13:30 - 14:15
Formidling om livet i havet, ved Bent Yde Jørgensen og Pernille Selmer, Chilbal Film
Hvordan kommer man ud til den bredde befolkning og formidler om livet i havet og havmiljøet?
Pernille Semler & Bent Yde Jørgensen fra Chilbal Film giver deres bud på hvordan man formidler livet i de danske farvande.
14:15 - 14:35
Marsvin og stenrevene ved Jeannet Bertelsen, DTU Aqua
Jeg er nyligt uddannet biolog med speciale i marinebiologi fra KU. Med særlig interesse for marine pattedyr, akustik og bevaringsbiologi.
Jeg har i mit speciale arbejdet med akustisk data fra marsvin indsamlet i Sønderborg bugt området og har sammenlignet aktiviteten af marsvin med forekomsten af fiske-arter, med særligt fokus på de arter vi ved marsvin lever af, på forskellige bentiske habitats typer: sand, rev og et område med spredte smårev og sandområder imellem. Inklusiv BACI-analyse af marsvin aktiviteten før og efter udlæggelse af de nye stenrev i Sønderborg bugt.
14:35 - 15:15
Forskning på Als Stenrevs rev. Unikt indblik i livet under havoverfladen, ved Jon Svendsen, DTU Aqua
DTU Aqua har igennem en årrække undersøgt effekterne af udlagte stenrev i Sønderborg Bugt. Vi har brugt undervands-kameraer til at dokumentere, hvordan stenrev påvirker arts-sammensætning og forekomst af fisk i områder med og uden stenrev. Undersøgelserne har kigget nærmere på, om tæt og spredt sten-udlægning har forskellige effekter og hvilken sten-udlægningsmetode, der giver det bedste resultat. Præsentationen giver et unikt indblik i livet under havoverfladen i Sønderborg Bugt.
15:15 - 15:45
Kaffe og udstilling
15:45 - 16:15
Monitering på Als Stenrevs rev ved Louise Kristensen og Per Dolmer, Orbicon.
Per Dolmer har mere end 25 års forsknings- og rådgivningserfaring i forhold til kystnære økosystemer, herunder mange projekter med habitatrestaurering.  PD’s forskning og rådgivning har understøttet en udvikling af forvaltning og produktionsmetoder i fiskeri og akvakultur. PD er specialist inden for muslinge- og fiskeribiologi og har stor viden om  skaldyrs bestandsdynamik, kortlægning af habitattyper, undersøgelser af effekter af muslingefiskeri og fiskeriudvikling.
16:15 - 18:00
Snorkling på revet Triton ved Sønderborg Slot
Revtype: Huledannende rev  |  Stenmængde: 800 m3
Rev design: Længderev  |  Dybde:   1 – 12 meter    
Etableret: September 2016
16:15 - 18:00
Rundvisning på Sønderborg Slot
16:15 - 18:00
Byvandring med lokalguide
19:00 - 23:00
Middag og networking

Sponsorer

Sidste dag for tilmelding er overskredet. Kontakt venligst arrangøren

Videoer

hilsen fra konferenceteamet

Billeder

Hotel Sønderborg Strand

Strandvej 1, 6400 Sønderborg

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close