Jeg accepterer vilkår og betingelser.
PRIVATLIVSPOLITIK - EVENTBUIZZ

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse Energinet meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret person.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af dine oplysninger.

Hvem er vi - og hvordan kan du kontakte os
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet. Vi har til opgave at eje, drive og udvikle det overordnede el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerheden og sikre lige markedsadgang til el- og gasnettet.

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger
Du kan kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. Kontaktoplysningerne gælder for alle selskaber i Energinet-koncernen. Det af Energinets datterselskaber, som du arbejder for, eller som du har den primære kontakt med, er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Energinet, CVR-nr. 28 98 06 71.
Tlf.: +45 70 10 22 44
E-mail: Info@energinet.dk
Adresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Kontakt vedrørende databeskyttelse 
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) via følgende oplysninger:
E-mail: Skriv til: kontaktDPO@energinet.dk. Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt,
eller som du i øvrigt synes skal beskyttes. 
Tlf.: +45 70 26 29 77. Via brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. DPO.

Vi indsamler personoplysninger om dig
Energinet behandler følgende kategorier af personoplysninger:
  • Navn
  • Jobtitel
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Profilbillede
  • Oplysning om deltagelse i konferencen
  • Videointerviews
  • Situationsbilleder til brug for LinkedIn mv.
  • Andre personoplysninger, som fremkommer i spørgsmål og kommentarer i EventBuizz

Vi bestræber os på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold af relevans for os, således at vi kan sikre, at dine personoplysninger er opdaterede.

Formål
Energinet behandler dine personoplysninger til opfyldelse af følgende formål:
For at kunne interagere og kommunikere med deltagerne før, under og efter konferencen.
For at deltagerne kan kommunikere med hinanden under konferencen.
For at dele videoer og stemningsbilleder, som bred kommunikation om konferencen før, under og efter.

Retsgrundlag
Energinet behandler udelukkende dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit forhold til os, eller hvor det er nødvendigt i henhold til gældende ret.

Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter lovgivningen, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Sletning
Dine personoplysninger slettes 30 dage efter konferencen har været afholdt.

Videregivelse af oplysninger
Der kan ske videregivelse af dine oplysninger til Energinets koncernforbundne selskaber, når selskabet har en legitim interesse i at videregive personoplysninger til interne formål.

Derudover vil der ske videregivelse af oplysninger til:
Ordstyrere og oplægsholdere
Konferencedeltagere
Vores databehandlere i relevant omfang.
Dine personoplysninger vil desuden kunne blive genstand for en aktindsigt efter forvaltningslovens regler, hvorved oplysning om dit navn, virksomhed og stillingsbetegnelse kan blive udleveret til anden side.

Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne privatlivspolitik.

Når du har anmodet om at få adgang til de personoplysninger, vi har registreret om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvad de skal rettes til.

Ret til sletning eller “retten til at blive glemt”
Vi sletter persondata, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du ikke er enig i de oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, at dine legitime interesser går forud for Energinets legitime interesser som dataansvarlig.

Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og ret til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

Ret til at klage
Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.