9. mai 2019

Grand Hotel (Gerhardsen)

Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

Konferansen Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2019 er konferansen for deg som vil holde deg oppdatert innen analyse, finansiering og verdivurdering av næringseiendommer. Her vil erfarne finans- og eiendomsaktører fortelle hvordan du kan optimalisere avkastningskravene og vurdere risikofaktorene.


Rammebetingelsene har endret seg vesentlig de siste årene, og påvirket verdisetting på næringseiendom betydelig. En god analyse og nøyaktig verdivurdering er uansett det viktigste grunnlaget for en god investering. Hvordan kan du identifisere og vurdere muligheter og trusler? Hvilket potensial og hvilken risiko har ulike investeringsobjekter innen kontor, retail, logistikk, bolig- og næringseiendom? Hvordan er forholdet mellom leiepris og transaksjonspris?


Transaksjonsvolumet har vært høyt de siste årene. Skal eiendomsmarkedet fortsatt være attraktivt, må investorer ta gode investeringsbeslutninger. Det krever markedskunnskap og god tilgang til databaser, informasjon, fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.


Velkommen til konferansen Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2019!

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.
8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
9:00 - 9:05
Velkommen til "Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2019"
9:05 - 9:30
UTVIKLINGEN I MARKEDET - VIKTIGE TALL
I hvilken retning beveger markedet seg? Vi ser nærmere på transaksjonsmarkedet med spesiell fokus på trender innenfor leiepris- og ledighetsutvikling, og forventinger for den nærmeste fremtid.
9:35 - 9:55
FINANSIERING - BETRAKTINGER FRA EN GÅRDEIERS STÅSTED
Hvordan ser finansiering av næringseiendom ut i dagens markedssituasjon, og hvordan påvirker regulatoriske krav finansieringsmarkedet? Norwegian Property har gjennomført flere transaksjoner det siste året – de har blant annet kjøpt Vinslottet på Hasle og flere seksjoner i Stranden på Aker Brygge, samt at de har solgt flere eiendommer i Stavanger.
Finansdirektør i Norwegian Property, Haavard Rønning, deler sine erfaringer om finansering, med fokus på både utviklingsprosjekter og langsiktig finansiering. 
9:55 - 10:15
FINANSIERING - HVORDAN TENKER LÅNGIVER?
Tilgang til kapital og kredittmarginer kan være avgjørende for hvorvidt en transaksjon lar seg gjennomføre og bli lønnsom. Hva tenker bankene i forhold til kredittmarginer, risikofaktorer og andre variabler? Hvordan vurderer bankene eiendomsverdien?
10:15 - 10:30
DIALOGEN MELLOM LÅNTAKERE OG LÅNGIVERE
Debatt
10:30 - 10:50
Pause og mingling
10:50 - 11:20
GODE RÅD FOR EN RIKTIG VERDIVURDERING
Verdivurdering av eiendom bygger ofte på godt innarbeidet og velkjent metodikk («yield-metoden»), men likevel slik at tilnærmingen er en litt annen enn det som normalt benyttes ved verdivurdering av andre typer virksomheter. I denne sekvensen skal vi se nærmere på hvorvidt yield-metoden er egnet til å fange opp og reflektere forhold som er spesifikke for den enkelte eiendom, og hvilken tilleggsinnsikt man eventuelt kan få ved å supplere med andre metoder. Blant annet vil vi se på betydningen av forskjeller i investeringsbehov, EV – EK bro, hensyntagen til skatteulempe, mv.
11:20 - 11:50
ETABLERING AV JOINT VENTURE-SAMARBEID VED STORE UTVIKLINGSPROSJEKTER
Joint Ventures brukes ofte som eierskapsmodell i større utviklingsprosjekter, ofte mellom parter som kan tilføre ulike typer kompetanse og kapital i prosjektet. Vi ser på nærmere på innholdet i de vanligste avtaleformuleringene.
11:50 - 12:45
Lunsj
12:45 - 13:15
FORDRINGER I SELSKAPETS BALANSE
Hvordan håndtere fordringer ved kjøpesumutregning, risikofordeling  og gjennomføring av oppgjør? 
Fordringer kan opptre på mange måter i selskapets balanse, både som finansielle anleggsmidler (f.eks. lån til selskap i samme konsern) og som omløpsmidler (f.eks. kundefordringer). Vi ser nærmere på hvordan fordringer håndteres i kjøpesumberegningen ved omsetning av aksjer i eiendomsaksjeselskaper, hvordan ansvaret for fordringene kan reguleres i kjøpekontraktssammenheng, og hvordan man kan løse opp i utfordringer knyttet til håndtering av fordringer i forbindelse med gjennomføring av overtakelse og oppgjør.
13:14 - 13:45
NORDISKE EIENDOMMER MØTER INTERNASJONAL KAPITAL - KRAV OG FORVENTINGER
Hastigheten i transaksjonsmarkedet i Norge har vært svært høy de siste årene, og mange utenlandske investorer er involvert. Hva stimulerer internasjonale aktører til å kjøpe eiendom i Norge? Hvilken investeringsstrategi og forventinger har de? 
H.I.G. Capital er et ledende globalt privat equity-selskap. De har de siste årene investert stort i aktivaklasse i Oslo, Stavanger og Bergen. Principal i H.I.G. Realty, Fredrik Steinum, forteller om hva de er interessert i og hvordan de sikrer at investeringer blir lønnsomme og vurdert riktig. 
13:45 - 14:15
LOGISTIKKMARKEDET I NORGE OG SVERIGE
Logistikkeiendom har vært ekstremt populært de siste årene, og det er satt flere rekorder innen dette segmentet.
Vi presenterer rikende ferske markedsrapporter for logistikk, og vil se blant annet nærmere på leiepriser, yieldnivåer og transaksjonsvolumer. Vi ser også på trender og  hvilke drivere som ligger bak den stadig økende populariteten.

Kart

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close